Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày đưa:  01/01/2023 07:21:31 AM In bài
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Theo đó, chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh là: "Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững". Tài liệu nghiên cứu, học tập của chuyên đề này do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

Về nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ điểm hằng quý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý một số chủ đề sau: Quý I/2023 là, "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới"; vận dụng, liên hệ trong việc xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị và văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, đảng viên hiện nay.

 

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ảnh TL

Quý II/2023 là, "Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và yêu cầu xây dựng con người mới" vận dụng, liên hệ trong xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Quý III/2023 là,  phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp; vận dụng việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh, Nghị quyết số 3-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX, Kết luận số 635-KL/TU ngày 1/11/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XX vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quý IV/2023 là, đánh giá kết quả việc xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả cam kết thực nghị quyết, quy định của Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân năm 2023.

Các chi bộ của cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo chủ đề được cấp ủy hướng dẫn; liên hệ nhiệm vụ của từng chi bộ và của từng đảng viên, cán bộ, người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề. Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy các cấp báo cáo kết quả việc tổ chức sinh hoạt cho cấp ủy cấp trên trực tiếp...

 

theo baoquangngai.vn

Bản quyền ©2012 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi