Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030
Ngày đưa:  15/03/2022 05:04:26 PM In bài
Chiều ngày 15/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Có hơn 200 cán bộ đoàn các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên hệ thống Đoàn trong tỉnh tham dự trực tiếp và 180 điểm cầu cấp huyện và cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy để nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội và đối với gia đình và bản thân, đề nghị tổ chức Đoàn, Hội các cấp kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cùng cấp tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên tới các tầng lớp thanh niên để thanh niên thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Thanh niên, thấy rõ những chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên, góp phần bảo đảm đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống một cách thực chất.

 
 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã truyền tải những thông tin cơ bản về Luật Thanh niên và những điểm đổi mới của Luật Thanh niên năm 2020.

So với Luật thanh niên năm 2005, Luật năm 2020 đã có nhiều điểm mới. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, gồm 7 chương, 41 điều (tăng 1 chương và 5 điều), cụ thể: Những quy định chung; Trách nhiệm của thanh niên; Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của tổ chức thanh niên; Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình; Quản lý nhà nước về thanh niên và Điều khoản thi hành.

 
 Đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020 không quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên các lĩnh vực cơ bản mà quy định thành 01 Điều chung quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ chung của thanh niên. Đồng thời, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành 01 chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình, xã hội và bản thân thanh niên.

Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách khung, chính sách cụ thể có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ mười sáu tuối đến dưới mười tám tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số.

Về tổ chức thanh niên: Sửa đổi có 01 Chương quy định về tổ chức thanh niên gồm:  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên, chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên: Luật quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành lập các tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được: Học tập, phát triển tài năng, giáo dục rèn luyện nhân cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động việc làm.

Cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên: Luật quy định nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Lê Chí Phương truyền đạt Luật Thanh niên tại hội nghị.

Đặc biệt, Luật Thanh niên năm 2020 bổ sung quy định về Tháng Thanh niên, và Đối thoại với thanh niên. Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành một điều để quy định tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên. Cùng với đó, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, Luật Thanh niên 2020 cũng dành riêng một điều về quy định việc Đối thoại với thanh niên. Theo đó, người đứng đầu chính quyền các cấp có trách nhiệm trực tiếp đối thoại với thanh niên nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên Sở Nội vụ cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030.

 

 Báo cáo viên Sở Nội vụ báo cáo chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 đã xác định 06 mục tiêu, cụ thể gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; (2) Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; (4) Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; (5) Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; (6) Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, để triển khai thống nhất, hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 Chương trình đã đề xuất cụ thể 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực thanh niên chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên nông dân; nâng cao tỷ lệ lao động thanh niên qua đào tạo.

Ba là, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin có định hướng cho thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút đông đảo thanh niên vào hoạt động; quan tâm đến các đối tượng thanh niên yếu thế ở vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn.

Bốn là, tăng cường năng lực chủ động cho thanh niên để tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên; nâng cao vai trò và sự đóng góp của nữ thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên đóng góp vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền, các tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên bảo đảm về số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển toàn diện thanh niên trong giai đoạn mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Sáu là, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển thanh niên: Đầu tư, bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước; khuyến khích, huy động từ các nguồn xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bảy là, tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển thanh niên. Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên các cấp.

 

Dương Thành Tuyên

Bản quyền ©2012 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi