Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đưa:  21/10/2016 10:22:47 AM In bài
Ngày 25/8/2016, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW “về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 06). Theo đó, năm 2017 là năm diễn ra đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên và tuổi trẻ Quảng Ngãi.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị 06, trong đó cần lưu ý tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn thanh niên chuẩn bị tốt nội dung đại hội của cấp mình. Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; khẳng định những đóng góp của thanh niên; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới (2017 - 2022), phải bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp về công tác thanh niên và tình hình đời sống, lao động, học tập, công tác của thanh niên để xác lập cho phù hợp. Trong đó, hết sức chú trọng các nội dung về đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội; tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, thiếu nhi; xây dựng đoàn và tổ chức thanh niên do đoàn làm nòng cốt vững mạnh.

2. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định; nhân sự ban chấp hành đoàn khoá mới phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có số lượng, cơ cấu hợp lý, tính kế thừa, phát triển và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ Đoàn chuyên trách thôi không làm công tác Đoàn khi kết thúc nhiệm kỳ. Phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi chỉ đạo đại hội.

3. Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo đoàn các cấp phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; giao đoàn thanh niên tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương, đơn vị; phát hiện biểu dương, cỗ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên.

4. Các cấp chính quyền, các ban, ngành liên quan bảo đảm các điều kiện cần thiết để đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

5. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đại hội và có hướng dẫn cụ thể về xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, về công tác nhân sự; phối hợp với ban thường vụ các huyện, thành ủy để thống nhất nhân sự chủ chốt của đoàn cấp huyện, thành phố; đồng thời, theo dõi, chỉ đạo đại hội đoàn cấp huyện, thành phố và cấp cơ sở đúng quy định Điều lệ Đoàn và theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Thời gian tiến hành đại hội đoàn cấp xã, phường, thị trấn và tương đượng hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2017; cấp huyện, thành phố và tương đương hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2017; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2017.

- Chỉ đạo lựa chọn và công bố những công trình thanh niên tiêu biểu của từng cấp, từng tổ chức đoàn để lập thành tích chào mừng đại hội của cấp mình và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV.

6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị tốt về nhân sự và bầu cử các chức danh chủ chốt của Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy góp ý và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hoàn chỉnh, trình Đại hội.

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

Ban biên tập

Bản quyền ©2012 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi