(Đăng lúc: 16/03/2022 08:06:32 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030
Chiều ngày 15/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Có hơn 200 cán bộ đoàn các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên hệ thống Đoàn trong tỉnh tham dự trực tiếp và 180 điểm cầu cấp huyện và cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy để nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội và đối với gia đình và bản thân, đề nghị tổ chức Đoàn, Hội các cấp kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cùng cấp tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên tới các tầng lớp thanh niên để thanh niên thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Thanh niên, thấy rõ những chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên, góp phần bảo đảm đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống một cách thực chất.

 
 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã truyền tải những thông tin cơ bản về Luật Thanh niên và những điểm đổi mới của Luật Thanh niên năm 2020.

So với Luật thanh niên năm 2005, Luật năm 2020 đã có nhiều điểm mới. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, gồm 7 chương, 41 điều (tăng 1 chương và 5 điều), cụ thể: Những quy định chung; Trách nhiệm của thanh niên; Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của tổ chức thanh niên; Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình; Quản lý nhà nước về thanh niên và Điều khoản thi hành.

 
 Đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020 không quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên các lĩnh vực cơ bản mà quy định thành 01 Điều chung quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ chung của thanh niên. Đồng thời, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành 01 chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình, xã hội và bản thân thanh niên.

Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách khung, chính sách cụ thể có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ mười sáu tuối đến dưới mười tám tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số.

Về tổ chức thanh niên: Sửa đổi có 01 Chương quy định về tổ chức thanh niên gồm:  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên, chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên: Luật quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành lập các tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được: Học tập, phát triển tài năng, giáo dục rèn luyện nhân cách,