(Đăng lúc: 26/09/2017 02:47:08 PM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi In bài  
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Quảng Ngãi, ngày 26  tháng 9 năm 2017

  

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NGÃI

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017-2022

-----

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh; tiếp tục đánh dấu bước phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; là cơ hội để thanh niên bày tỏ khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước và trách nhiệm với xã hội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới; góp ý các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Để Đại hội được tuyên truyền rộng khắp và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và nhân dân trong tỉnh, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung Đề cương tuyên truyền khái quát những nét chủ yếu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ đổi mới, tập trung vào những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

   

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỊCH SỬ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NGÃI

Qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, các thế hệ thanh niên Quảng Ngãi luôn đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, đi đầu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi với khẩu hiệu hành động, mục tiêu và những kết quả nổi bậc trong nhiệm kỳ trong thời kỳ đổi mới.

Đại hội V, Đại hội I Tỉnh đoàn Nghĩa Bình (1977-1980):

- Phát động phong trào 3 xung kích làm chủ tập thể:

+ Xung kích trên mặt trận lao động sản xuất

+ Xung kích thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

+ Xung kích trong nhiệm vụ học tập, rèn luyện thân thể và xây dựng cuộc sống mới.

- Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước”.

- Phong trào “Ra quân làm kế hoạch nhỏ”

- Phong trào “Mỗi thanh niên là một chiến sĩ, mỗi tập thể là một đơn vị chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng trong bảo vệ quê hương đất nước”.

- Cuộc vận động “Tập thể học sinh XHCN”, “Tổ giáo viên XHCN”

Đại hội VI, Đại hội II Tỉnh đoàn Nghĩa Bình (1980-1983):

- Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”.

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho thanh thiếu nhi

- Ra sức xây dựng Đoàn lớn mạnh vượt bậc về chính trị, tư tưởng tổ chức.

- Phát huy vai trò trách nhiệm xây dựng Đảng.

Đại hội VII,  Đại hội III Tỉnh đoàn Nghĩa Bình (1983-1987):

- Thực hiện 5 Chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ:

+ Chương trình học tập – rèn luyện xây dựng con người mới XHCN

+ Chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện

+ Chương trình tuổi trẻ lao động sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm cho thanh niên.

+ Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh bảo vệ Tổ quốc.

+ Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận cải tạo XHCN và phân phối lưu thông.

- Hưởng ứng Cuộc vận động “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”.

Đại hội VIII, Đại hội IV Tỉnh đoàn Nghĩa Bình (1987-1992)

- Phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tập trung thực hiện 4 Chương trình do TW Đoàn phát động:

+ Tuổi trẻ xung kích và sáng tạo trên mặt trận kinh tế, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

+ Tuổi trẻ đi đầu thực hiện các chính sách xã hội và đấu tranh cho công bằng xã hội.

+ Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

+ Tuổi trẻ học tập và tiến quân vào khoa học kỹ thuật

- Tỉnh đoàn phát động phong trào:

+ Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh và phong trào phấn đấu ba mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình (02/1988).

+ Phong trào thanh niên nông thôn sản xuất giỏi ở nông thôn; xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy trong các lực lượng vũ trang và công an nhân dân (12/1989).

Đại hội IX (1992-1997) Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Ngãi

- Thực hiện 2 phong trào lớn do TW Đoàn phát động “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

- Huy động 375.000 lượt ĐVTN tham gia xây dựng công trình thủy lợi Thạch Nham. Có 7 ĐVTN hy sinh vì nhiệm vụ.

Với phương hướng và nhiệm vụ:

- Bồi dưỡng đoàn viên thanh niên thành những công dân yêu nước có nhận thức và kiên trì mục tiêu XHCN ở nước ta, có đạo đức lối sống lành mạnh, có ý thực tự lực tự cường, phấn đấu xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng quê hương giàu đẹp, vì hạnh phúc của tuổi trẻ.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, hướng vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, học tập và xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện kế hoạch hóa dân số, sức khỏe, môi trường, chống tiêu cực và các tệ nạn.

- Góp phần đáp ứng nhu cầu tiến bộ và chăm sóc, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, trước hết là việc làm, thu nhập, học tập và phát triển năng khiếu, nghề nghiệp tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch… nâng cao trình độ thẩm mỹ.

- Xây dựng Đoàn vững mạnh, làm nòng cốt đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong các hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam; chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Đại hội X (1997-2002)

- Tiếp tục duy trì và phát triển nâng cao 2 phong trào: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” gắn với thực hiện các chương trình phù hợp với yêu cầu mới: Chương trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội giải quyết việc làm, giúp nhau lập thân, lập nghiệp; chương trình tham gia phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; chương trình thanh niên với nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh; chương trình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chương trình “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên - 2000 và “Chào mừng thế kỷ mới - thế kỷ XXI” với các nội dung:

+ Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện (lao động sản xuất vượt kế hoạch; học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì nhân dân yêu cầu).

+ Tích cực tham gia các đội Thanh niên xung phong và các đội thanh niên tình nguyện, đảm nhận các công trình thanh niên cộng sản.

+ Tham gia hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động văn thể mỹ…

Đại hội XI (2002-2007):

- Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiếp bước cha anh, xung kích, tình nguyện, lập nghiệp, giữ nước”.

- Thực hiện phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do TW Đoàn phát động.

Đại hội XII (2007- 2012):

- Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Quảng Ngãi đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Thực hiện 2 phong trào lớn “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” do TW Đoàn phát động.

- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo lời Bác” (2007)

- Năm 2011 là “Năm Thanh niên” với khẩu hiệu “hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”.

Đại hội XIII (2012- 2017):

- Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Quảng Ngãi thi đua học tập, rèn luyện, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xung kích xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước”.

- Mục tiêu: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu nhi. Tạo sự chuyển biến tích cực về tổ chức, chất lượng cán bộ và phong trào thanh thiếu nhi. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi; xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu mạnh, văn minh.

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục có sự chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn hình thức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Đề án và Chương trình hành động của các cấp bộ đoàn thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được các cấp bộ đoàn thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng.

2. Triển khai phong trào hành động cách mạng

Các cấp bộ đoàn đã đăng ký đảm nhận và triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phư­ơng, đơn vị. Có gần 6.000 công trình thanh niên được công nhận công trình thanh niên các cấp, trong đó có 2 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc, thu hút hơn 270.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện và từng bước đi vào chiều sâu, trong đó tập trung vào các hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn; phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn; bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn,... Phong trào Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia xây dựng văn minh đô thị” được tổ chức với các hoạt động như: ra quân tuyên truyền nếp sống văn minh; các phong trào thi đua trong thanh niên công nhân khối doanh nghiệp như phong trào “4 nhất”  đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. Phong trào “Ba trách nhiệm” cũng được các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc cụ thể hóa, xây dựng một số mô hình mới, tập trung vào tuyên truyền, vận động công chức, viên chức trẻ tổ chức tư vấn chuyên môn, thủ tục hành chính; triển khai một số mô hình tham gia xây dựng công sở văn minh, hiện đại. Thanh niên lực lượng vũ trang đã tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo với nhiều mô hình sáng tạo.

Tỉnh đoàn thường xuyên cập nhật các tin về hội nhập quốc tế trên Website Tỉnh đoàn; đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh ở các địa phương, đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hội nhập cho đoàn viên, thanh niên. Cấp tỉnh đã tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh thành lập và củng cố hơn 750 đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xung kích an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội với gần 5.000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức hơn 1.250 đợt ra quân tuyên truyền an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, phòng chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS,...

Thanh niên lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào “Vươn tới những đỉnh cao”; “Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; “Tiến quân vào khoa học công nghệ”; “Hành quân xanh” và “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ”.

Các cấp bộ đoàn tập trung tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương; tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình miền núi, hải đảo”, các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa và hỗ trợ đơn vị huyện đảo Lý Sơn. Cấp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo, tiêu biểu như: phối hợp tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo”; xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đỉnh núi Thới Lới, huyện Lý Sơn với tổng giá trị 840 triệu đồng; tặng quà cho lực lượng cảnh sát biển, ngư dân, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; tặng 5 ống nhòm trị giá 22 triệu đồng; 20 nhà nhân ái tổng kinh phí 790 triệu đồng; xây nhà tránh bão trị giá 1 tỷ đồng; tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 800 cặp, vở và 5.000 cuốn sách cho các em; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 người dân; trao tặng 50 tỷ đồng giá trị bảo hiểm thân tàu cho 100 tàu cá; triển khai thực hiện các dự án nhân ái.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; các phong trào thi đua học tập tốt, giảng dạy tốt trong học sinh, sinh viên, giáo viên; xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học, triển khai các phong trào: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Khi tôi 18”.

Các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả. Các cấp bộ đoàn tích cực vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ các điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh miền núi đặc biệt khó khăn; duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trao học bổng cho học sinh, sinh viên xuất sắc. Hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp tổ chức các buổi tư vấn mùa thi với hơn 1.000 lượt học sinh tham gia/đợt; hỗ trợ gần 45.000 lượt thí sinh và người nhà, trao hơn 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp, việc làm được các cơ sở đoàn tập trung triển khai đạt được nhiều kết quả như: triển khai có hiệu quả Đề án 103 và Đề án 1956 của Chính phủ; riêng cấp tỉnh đã tổ chức 145 đợt truyền thông nâng cao năng lực nhận thức của thanh niên về học nghề và lập nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao động và hướng nghiệp cho hơn 29.000 lượt ĐVTN, học sinh; mở 22 lớp sơ cấp nghề cho học viên thuộc đối tượng lao động nông thôn và phạm nhân sắp thi hành xong án phạt tù; mở 12 lớp trung cấp tin học cho 240 học viên.

Triển khai thực hiện Chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021, tổ chức 7 lớp khởi sự doanh nghiệp cho gần 700 ĐVTN lập nghiệp; tiếp nhận thông tin và giới thiệu việc làm cho trên 5.152 ĐVTN.

Phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, từng bước tuyên truyền và nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi để nâng cao khả năng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng của thanh niên, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có 7 đoàn viên thanh niên được nhận giải thưởng Lương Định Của.

Công tác truyền thông, tư vấn xuất khẩu lao động được quan tâm triển khai thực hiện; nhiều thanh niên đã được tư vấn trực tiếp tham gia xuất khẩu lao động tại các nước như Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc,...

3. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức và định hướng hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Tăng cường thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ tuyên truyền măng non. Thiết kế nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi như: Chương trình”Học kỳ trong quân đội”, “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân”, “Học làm người có ích”, “Em tập làm Cánh sát Phòng cháy, chữa cháy”; mở các lớp dạy bơi, dạy võ tự vệ, năng khiếu hè, bồi dưỡng kiến thức hè miễn phí; các sân chơi cho thanh thiếu niên nhi đồng nhân dịp các ngày lễ lớn của Đội.

Bên cạnh đó đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác đội. Trong nhiệm kỳ, đã có 250.000 lượt trẻ em được chăm sóc hỗ trợ, 883.348 đội viên được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

Việc huy động các nguồn lực xã hội để sửa chữa và đầu tư mới các thiết chế văn hóa phục vụ thiếu nhi được quan tâm thực hiện. Cơ sở vật chất phục vụ học tập cho thiếu nhi như nhà bán trú, phòng học, phòng máy tính, hệ thống thiết bị vui chơi,... cũng được đầu tư nhất là tại vùng nông thôn, vùng miền núi.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đẩy mạnh thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi theo từng đối tượng và triển khai Kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC ngày 29/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 - 2017”. Tổ chức kết nạp Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng, Lớp đoàn viên nhân kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu thanh niên ưu tú, công tác bồi dưỡng cảm tình đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức hơn 1.650 lớp cảm tình đoàn, kết nạp 69.357 đoàn viên mới, đến nay tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 71.788 đoàn viên.

Hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội như: Lớp tập huấn kỹ năng công tác đoàn, hội; lớp bồi dưỡng PKT; lớp tập huấn kỹ năng công tác đoàn - đội trường học và tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh.

Việc củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước bước đầu có chuyển biến tích cực.

Công tác kiện toàn ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, pbí thư đoàn các cấp được thực hiện thường xuyên. Tập huấn cho ứng viên tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Công tác luân chuyển cho cán bộ đoàn các cấp cũng được chú trọng, nhiều cán bộ đoàn đến tuổi trưởng thành đã được giới thiệu nhận nhiệm vụ công tác mới. Hiện nay, cán bộ đoàn từ phó bí thư huyện đoàn có trình độ đại học trở lên đạt tỷ lệ 100%; có 222 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, trong đó cấp tỉnh là 02 đồng chí, cấp huyện là 15 đồng chí và cấp cơ sở là 205 đồng chí.

Các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã chú trọng trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong đó tập trung phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và các tổ chức Hội của Thanh niên. Hiện nay, toàn tỉnh có 16 Hội LHTN cấp huyện và tương đương, 184 Hội LHTN cấp xã và có 2 Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường.

Nội dung và phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng đổi mới phù hợp từng nhóm đối tượng thanh niên. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua mạng xã hội. Chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo và thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong toàn tỉnh đạt 70%.

Công tác kiểm tra, giám sát của đoàn đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác chỉ đạo của đoàn trong tình hình mới.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiệu quả các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ qua, đã giới thiệu cho Đảng 8.509 đoàn viên ưu tú, trong đó có 6.592 đồng chí được kết nạp Đảng.

5. Công tác quốc tế thanh niên

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức ký kết chương trình hợp tác quốc tế thanh niên với Tỉnh đoàn các tỉnh Chăm Pa Sắc và Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp, Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 đợt “Giao lưu hữu nghị Việt - Lào”, đón Đoàn thanh niên các tỉnh Chăm Pa Sắc và Khăm Muộn về thăm và làm việc tại tỉnh và 3 đợt tình nguyện quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, hàng năm, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ và Tổ chức Putney Students Travel tổ chức Chương trình Tình nguyện quốc tế Mỹ tại các huyện Tư Nghĩa, Đức Phổ, Bình Sơn, Mộ Đức thu hút khoảng 120 tình nguyện viên Mỹ tham gia.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Chương trình tập huấn hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn ĐVTN hiểu biết về chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập. Chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý cho ĐVTN, tạo nền tảng vững chắc để hội nhập quốc tế.

Kết quả thực hiện các chương trình, đề án

Để tập trung các giải pháp và huy động nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án từ nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện 9 đề án, 3 dự án; đến nay 9 đề án và 1 dự án đã hoàn thành; còn 2 dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong thời gian đến. 

 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI, NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Mục tiêu

 Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý cho thanh thiếu niên. Động viên, khuyến khích thanh thiếu niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên.

2. Khẩu hiệu hành động:

Bản lĩnh - Trí tuệ - Gương mẫu - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo         

3. Nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022

 a) Nhiệm vụ

 Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập các chuyên đề; triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục với nội dung đột phá là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn.

 Củng cố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, truyền thanh, trang mạng xã hội về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Khuyến khích các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thiết lập và sử dụng mạng xã hội để đưa các thông tin về đoàn, hội đến với thanh thiếu niên, tập hợp, định hướng thanh thiếu niên.

 b) Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính sáng tạo, tính thiết thực hiệu quả và tính bền vững. Các hoạt động thanh niên tình nguyện phải được triển khai sâu rộng theo các nhóm đối tượng, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, tham gia xây dựng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện những nhiệm vụ mới, việc khó.

 Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng triển khai các hoạt động, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc triển khai các chương trình, cuộc vận động hướng về hải đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình miền núi, hải đảo”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”; mỗi huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phải có một công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực hướng về biển đảo.

 c) Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi

 Phát huy đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, tiến tới làm chủ công nghệ trong thanh thiếu nhi; hàng năm, thông qua các hội thi như sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, kịp thời phát hiện ra các công trình nghiên cứu có khả năng ứng dụng thực tiễn cao để có những hỗ trợ cần thiết, kịp thời hiện thực hóa, đưa công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các phát minh vào áp dụng trong thực tiễn. Hỗ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”.

 Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2016 - 2021”. Thường xuyên tổ chức các chương trình, cuộc thi, hội thao gắn với các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của tổ chức Đoàn.

d) Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn xác định xây dựng đội là xây dựng đoàn trước một bước. Các cấp bộ đoàn cần phân công cán bộ có năng lực và nhiệt tình để phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm định hướng chương trình Đội TNTP Hồ Chí Minh.

đ) Công tác quốc tế thanh niên

Triển khai có hiệu quả các chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế như chương trình giao lưu hữu nghị Quốc tế Việt - Lào hàng năm, phối hợp với Tổ chức Putney Students Travel (Mỹ) tổ chức tốt chương trình sinh viên tình nguyện hè quốc tế; cử cán bộ đoàn tham gia các chương trình giao lưu quốc tế tại các nước Nhật Bản, Trung Quốc,... do Trung ương Đoàn triển khai.

Đồng thời, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế; tăng cường tổ chức các chương trình tập huấn hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội các cấp.

e. Công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong đoàn nhằm chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đoàn chủ chốt ở các cấp, phối hợp với các cấp ủy Đảng thực hiện luân chuyển cán bộ Đoàn trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt đi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thực tế.       

f. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2017-2022

- Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 - 2022.

- Đề án “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2020 (tiếp tục triển khai)

- Chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022.

- Đề án Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2022.

- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2017 - 2022.

- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2022.

- Đề án Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trở sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Ban biên tập
Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
13,541,965
Đang trực tuyến:
171
Tin xem nhiều