(Đăng lúc: 09/05/2017 02:29:43 PM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Ban Tổ chức - Hành chính - Thường trực Ủy ban Kiểm tra
Webmail: tinhdoan@quangngai.gov.vn
Gmail: tinhdoanqn@gmail.com
Tel: 0255.3822728
Fax: 0255.3817728

Chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đoàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh; phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn thực hiện các nhiệm vụ của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn quy định tại Điều lệ Đoàn. Phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên.

-  Theo dõi nắm tình hình hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh; tổng hợp tình hình tham mưu báo cáo Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn; tham mưu các văn bản của Đoàn và có trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa một bước các văn bản do các ban, bộ phận tham mưu trước khi trình lãnh đạo cơ quan quyết định và phát hành.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng, trang bị vật chất phục vụ hoạt động của cơ quan. Có trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, quản lý, bảo vệ tài sản cơ quan, bảo đảm kinh phí hoạt động, kinh phí phục vụ các hội nghị cơ quan, hội nghị do Ban Thường vụ triệu tập; cùng công đoàn cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV trong cơ quan.
- Theo dõi, tham mưu đề xuất cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh đoàn về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và phong trào Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh.

 

Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,095,705
Đang trực tuyến:
300
Tin xem nhiều