(Đăng lúc: 06/10/2016 08:58:58 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Hướng dẫn liên tịch ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ban TTVH Trung ương Đảng và Ban Bí thư T.W Đoàn về việc triển khai hoc tập lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên, thanh niên
Hướng dẫn liên tịch ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ban TTVH Trung ương Đảng và Ban Bí thư T.W Đoàn về việc Triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên, thanh niên
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng năm 2003 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:

 

  I- Mục đích, yêu cầu:
  
1. Đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), qua đó góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ; hình thành bản lĩnh chính trị cho thanh niên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại “Âm mưu diễn biến hòa bình” và sự chống phá của các thế lực thù địch.
  
2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của tuổi trẻ trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  
3. Việc học tập lý luận chính trị trong ĐVTN là nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, phải được tổ chức rộng khắp ở các cơ sở Đoàn, phù hợp với thực tiễn công tác của từng đối tượng thanh niên, gắn liền với sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”.
  
II- Nội dung, cách thức tiến hành:
 
 1. Nội dung:
  
Học tập 6 bài lý luận chính trị (LLCT) do Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:
  
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
  
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
Bài 3: Đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
 
Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nước ta trong tình hình mới.
 
Bài 5: Hệ thống chính trị ở nước ta.
  
Bài 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  
2. Cách thức tiến hành:
  
a) Đối với cán bộ Đoàn
  
- Tổ chức các lớp học tập trung 6 bài LLCT tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: mỗi lớp 4 ngày, trong đó lên lớp 3 ngày; thảo luận, giải đáp, kiểm tra 1 ngày.
 
- Đối với các đối tượng có trình độ cao có thể phát tài liệu cho học viên tự nghiên cứu, tiến hành thảo luận tập trung, làm bài kiểm tra sau khi nghiên cứu tài liệu. Mỗi lớp từ 1 - 2 ngày. 
 
b) Đối với đoàn viên, thanh niên 
 
- Tổ chức lớp học tập trung nghe báo cáo viên giới thiệu 6 bài LLCT, sau đó tiến hành thảo luận. Thời gian học tập trên lớp dành cho mỗi bài ít nhất là 120 phút. 
 
- Các đối tượng có trình độ cao có thể áp dụng hình thức: phát tài liệu cho học viên tự nghiên cứu, sau đó tổ chức thảo luận tập trung. Thời gian dành cho thảo luận mỗi bài ít nhất là 90 phút. 
 
Chú ý: căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị có thể tổ chức cho DDVTN học tập trung liên tục xong cả 6 bài LLCT trong một thời gian hoặc phân chia thời gian trong năm để học lần lượt từng bài. Chú ý gắn với các đợt sinh hoạt chính trị do Đoàn phát động. 
 
Kết thúc học tập, nghiên cứu 6 bài LLCT phải tổ chức cho ĐVTN viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận cho người đã học tập, nghiên cứu. 
 
c) Sau khi đã tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu, học tập 6 bài LLCT theo hình thức nêu trên, Đoàn thanh niên các cấp cần chủ động sáng tạo, chú trọng tổ chức các hoạt động bổ trợ nhằm củng cố, nâng cao kiến thức LLCT như: trao đổi, thảo luận, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi viết, thi tìm hiểu, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên... về nội dung 6 bài LLCT. 
 
III- Tổ chức thực hiện: 
 
1. Đối với Trung ương: 
 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng tổ chức tập huấn nội dung 6 bài LLCT cho lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. 
 
- Hai ngành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết quá trình tổ chức triển khai học tập 6 bài LLCT cho ĐVTN ở các địa phương, đơn vị. 
 
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh quá trình triển khai học tập lý luận chính trị trong ĐVTN tại các địa phương, đơn vị. 
 
2. Đối với các địa phương, đơn vị: 
 
- Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh, Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài LLCT cho báo cáo viên của Đoàn thanh niên cấp huyện. Thời gian xong trong tháng 3/1004. 
 
- Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cấp huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức các lớp học 6 bài LLCT cho các đồng chí là Bí thư chi đoàn, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp xã và tương đương. Thời gian xong trước tháng 5/2004. 
 
- Đoàn thanh niên phối hợp với hệ thống Tuyên giáo của Đảng cùng cấp triển khai tổ chức học tập 6 bài LLCT cho ĐVTN ở địa phương, đơn vị từ tháng 5 đến tháng 12/2004. 
 
- Việc đánh giá kết quả bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận cho ĐVTN đã học tập, nghiên cứu xong 6 bài LLCT do Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện thực hiện. 
 
- Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2004: 100% cán bộ Đoàn (từ cấp chi đoàn trở lên); 100% đoàn viên và 50% thanh niên được học tập, nghiên cứu 6 bài LLCT. 
 
Việc tổ chức cán bộ, ĐVTN học tập, nghiên cứu 6 bài LLCT phải được tiến hành thường xuyên; chú ý cập nhật thêm những thông tin mới cung cấp cho người học. Sau 1 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn liên tịch này, hai ngành tiến hành đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm triển khai cho các năm tiếp theo.
 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cho Vụ nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đoàn làm nhiệm vụ thường trực, giúp lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ, ĐVTN ở các cấp.             
 

TM. Ban TTVH TW Đảng

Phó trưởng ban

(đã ký)

Nguyễn Viết Thông

 

TM. Ban Bí thư TW Đoàn

Bí thư Thường trực

(đã ký)

Đào Ngọc Dung

 

Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,126,589
Đang trực tuyến:
317
Tin xem nhiều